Zaufanie dla prezydentki Sopotu: absolutorium za budżet 2023 przyjęte

Po omówieniu sprawozdania finansowego z ubiegłego roku, radni Miasta Sopotu udzielili absolutorium za realizację budżetu na rok 2023. Prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim otrzymała wotum zaufania, co potwierdza wysokie uznanie jej pracy. Omówiono również Raport o stanie miasta za ten sam rok.

Czwarta sesja Rady Miasta Sopotu rozpoczęła się od omówienia Raportu o stanie miasta za rok 2023. Ten dokument przedstawia działalność prezydenta w poprzednim roku i jest zgodny z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że każdego roku, do końca maja, prezydent miasta musi przedstawić radzie miasta raport o stanie miasta. Na tym spotkaniu, prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz wiceprezydenci Michał Banacki i Magdalena Cieślik przekazali informacje zawarte w raporcie. Po dyskusji, zgromadzeni radni podjęli decyzję o udzieleniu prezydentce Sopotu wotum zaufania. Uchwała została przyjęta większością głosów: 16 radnych opowiedziało się za, a 4 przeciw.

Następnie na obradach podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Sopotu za rok 2023. Szczegółowo omówił je Skarbnik Miasta, Mirosław Goślicki. Planowane dochody wynosiły 527 694 663 zł, z czego udało się zrealizować 93,19%, co dało kwotę 491 772 971 zł. Z kolei wydatki, które były planowane na poziomie 591 713 603 zł, zostały wykonane w 87,14% i osiągnęły wartość 515 581 545 zł. Wynikający z tego deficyt budżetowy wyniósł 23 808 574 zł.

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2023, uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz informację o stanie mienia miasta Sopotu, Komisja Rewizyjna oceniła wykonanie budżetu za poprzedni rok jako pozytywne. W głosowaniu, w którym udział wzięło 16 radnych, przy dwóch głosach przeciwnych i trzech wstrzymujących się, Rada Miasta postanowiła udzielić Prezydentowi Miasta Sopotu absolutorium.