Ilość radnych w gminie w zależności od liczby mieszkańców – jaka jest zależność według ustawy?

Rola ilości mieszkańców gminy w określaniu liczby jej radnych jest niepodważalna. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, struktura rady gminy determinowana jest przez rozmiar populacji. Szczegółowo, 15 radnych przewiduje się dla gmin liczących do 20 tysięcy obywateli. Natomiast dla tych z populacją do 50 tysięcy, zaplanowano 21 radnych. Gminy z do 100 tysięcy mieszkańców mają prawo do 23 miejsc w radzie. W przypadku większych społeczności – do 200 tysięcy osób, rada powiększa się do 25 członków. Dodatkowo, każde dalsze rozpoczęte 100 tysięcy mieszkańców uprawnia gminę do trzech dodatkowych radnych, aczkolwiek nie więcej niż do maksymalnej liczby 45.

Kodeks wyborczy daje jednak decydujące słowo wojewodzie, który wspólnie z komisarzem wyborczym ustala liczbę radnych dla każdej rady indywidualnie. Kwestia ta jest regulowana na podstawie danych demograficznych gminy pochodzących z Centralnego Rejestru Wyborców.

Wojewoda ogłasza decyzję dotyczącą liczby radnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym i informuje o niej publicznie na terenie każdej gminy. Taka informacja jest publikowana poprzez obwieszczenie, nie wcześniej niż sześć miesięcy i nie później niż cztery miesiące przed końcem kadencji.

Na chwilę obecną, mandat obecnych organów samorządu terytorialnego wygasa 30 kwietnia 2024 roku.